ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
   
Home 24 ตุลาคม 2562 วินัยดี มีวิชาเป็นเลิศ เทิดชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 
พฤติกรรมผิดระเบียบ
ภาคเรียน 1/2562
0
คนในระบบขณะนี้
 
ยอดนักเรียนนักศึกษารวม
1529
คนในระบบขณะนี้
 
แยกชาย/หญิง
ชาย 1423 คน
หญิง 106 คน
 
ยอดครูทั้งหมด
รวม 100 คน
ชาย 77 คน
หญิง 23 คน
 
Login วันนี้
  นักเรียน:นักศึกษา     
  วันที่ 24 ตุลาคม 2562
 
 
 
  Top 10 Login นักศึกษา
 
 • นายธีรพงษ์ โสภนราพงษ์ [119]
 • [99]
 • นายธนมน ขาวจุ้ย [97]
 • [69]
 • นายวศิน ละอองนวล [57]
 •  
    ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
   
  การเข้าใช้งานสำหรับ ผู้ปกครอง
    Username กรอกข้อมูลเป็นรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก ของนักศึกษา
    Password ไม่ต้องกรอกข้อมูล แล้วคลิก Login
  ฐานข้อมูล
  นักเรียน นักศึกษา
   

  ฐานข้อมูล
  ผลการเรียน (GPA)
  เทอม 1/2557


  ฐานข้อมูล
  ตารางสอนครู
   
  ฐานข้อมูล
  ตารางเรียน

  ฐานข้อมูล
  หนังสือคำสั่ง
   
  ฐานข้อมูล
  ครูที่ปรึกษา

  ฐานข้อมูล
  พฤติกรรมนักเรียน
  นักศึกษา
   
  ฐานข้อมูล
  การร่วมกิจกรรม
  หน้าเสาธง
  นักเรียนนักศึกษา
           
  ฐานข้อมูล
  ขาดเรียนรายวิชา

   
   

   
  ด้วยการ login เข้าใช้งานระบบ     
  ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้ 
  เรื่อง
   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
   

  เรียน   ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

               สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 จำนวน  5  เรื่อง ตามหนังสือสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3122

   
  ผู้ประกาศ วราภรณ์ วรรณทอง 21 ตุลาคม 2562 08:31

  เรื่อง
   ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอบแบบการสำรวจภาวะหนี้สอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   

  เรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

            สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแบบสำรวจภาวะหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำผลการสำรวจมาเป็นข้อมุลสารสนเทศเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

            งานบุคลากรจึงขอประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอบแบบสำรวจภาวะหนี้สินข้าราชการครู ได้ที่  https://survey-debt.otepc.go.th/  หรือ สแกนผ่าน QR Code ภายในวันที่ 21 ตุลาคม  2562  

                                                                                                                 งานบุคลากร

   
  ผู้ประกาศ วราภรณ์ วรรณทอง 21 ตุลาคม 2562 08:27

  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์การร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 16
   
  ด้วยสวัสดิการ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกำหนดจัด "งานมหกรรมศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 16 (OCSC Education Expo 2019)" ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 - 18.00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
   
  ผู้ประกาศ วราภรณ์ วรรณทอง 15 ตุลาคม 2562 11:41

  สรุปยอดนักเรียนนักศึกษาและรายชื่อครูที่ปรึกษาประจำกลุ่ม
  แผนกวิชาช่างยนต์
  จำนวนครู : 13 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 120  คนครูที่ปรึกษา นายชญานิน สง่าเพ็ชร
  กลุ่ม 220  คนครูที่ปรึกษา นายเดชชัย วงษ์อุบล
  กลุ่ม 320  คนครูที่ปรึกษา นายสุเทพ บุตรอ่อนครูที่ปรึกษา นายภานุพล ทาเอื้อ
  กลุ่ม 421  คนครูที่ปรึกษา นายธวัชชัย เสวตวิหารี

  รวม 81 คน
  ชั้นปีที่ 2
  กลุ่ม 120  คนครูที่ปรึกษา นางสาวประนอม ทองสอาด
  กลุ่ม 219  คนครูที่ปรึกษา นายสมเกียรติ สุขปาน
  กลุ่ม 320  คนครูที่ปรึกษา นายศิริชัย ชูชื่น

  รวม 59 คน
  ชั้นปีที่ 3
  กลุ่ม 120  คนครูที่ปรึกษา นายธัชพงศ์ พานิชพงษ์ครูที่ปรึกษา
  กลุ่ม 222  คนครูที่ปรึกษา นางสุมล ศรประสิทธิ์ครูที่ปรึกษา นายเดชชัย วงษ์อุบล
  กลุ่ม 319  คนครูที่ปรึกษา นายวิสุทธิ์ ใจกว้าง

  รวม 61 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 120  คนครูที่ปรึกษา นายประเสริฐ เทียมเหรียญทอง
  กลุ่ม 216  คนครูที่ปรึกษา นายประดล อู่สุวรรณ

  รวม 36 คน
  ชั้นปีที่ 2
  กลุ่ม 121  คนครูที่ปรึกษาครูที่ปรึกษาครูที่ปรึกษา นายพิพัฒน์ ต้องเชื้อ
  กลุ่ม 221  คนครูที่ปรึกษา นายโกศล ฐิติกาล

  รวม 42 คน

  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  จำนวนครู : 13 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 120  คนครูที่ปรึกษา นายศุภชัย แก้วสว่าง
  กลุ่ม 221  คนครูที่ปรึกษา นายศุภชัย แก้วสว่าง
  กลุ่ม 321  คนครูที่ปรึกษา นายธนเดช ศรีเถื่อน
  กลุ่ม 422  คนครูที่ปรึกษา นายสามภพ งามบุญรัตน์

  รวม 84 คน
  ชั้นปีที่ 2
  กลุ่ม 121  คนครูที่ปรึกษา นายวิชาญ พันธ์บุญนาค
  กลุ่ม 223  คนครูที่ปรึกษา นายวิชาญ พันธ์บุญนาค
  กลุ่ม 322  คนครูที่ปรึกษา นายเลิศศักดิ์ ทองโต

  รวม 66 คน
  ชั้นปีที่ 3
  กลุ่ม 120  คนครูที่ปรึกษา นายวินัย เหลือสิงกุล
  กลุ่ม 216  คนครูที่ปรึกษา นายสมชัย จินดาละออง
  กลุ่ม 316  คนครูที่ปรึกษา นายสุพัฒน์ เจดีย์

  รวม 52 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 120  คนครูที่ปรึกษา นายนพพร สุขีวัฒน์
  กลุ่ม 213  คนครูที่ปรึกษา นายเชาวรัตน์ เตมียกุล

  รวม 33 คน
  ชั้นปีที่ 2
  กลุ่ม 118  คนครูที่ปรึกษา นางบังอร ภิงคะสาร
  กลุ่ม 228  คนครูที่ปรึกษาครูที่ปรึกษา นางวนิดา พวงนัดดา
  กลุ่ม 30  คนยังไม่ได้กำหนดครูที่ปรึกษา

  รวม 46 คน

  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  จำนวนครู : 16 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 120  คนครูที่ปรึกษา นายชุมพล เภาเสงี่ยมสุขขี
  กลุ่ม 220  คนครูที่ปรึกษา นายจำเริญ ทอนบุญมา
  กลุ่ม 320  คนครูที่ปรึกษา นายวรวิทย์ อินปาน
  กลุ่ม 412  คนครูที่ปรึกษา นายเจตนา พงษ์พยุหะ

  รวม 72 คน
  ชั้นปีที่ 2
  กลุ่ม 120  คนครูที่ปรึกษา นายคุณาวุฒิ เครือสินธุ์ครูที่ปรึกษา นายชัยวัฒน์ เสือน้อย
  กลุ่ม 222  คนครูที่ปรึกษา นางกนกรัตน์ อินขุนทด
  กลุ่ม 319  คนครูที่ปรึกษา นางณัฐนิช บุญรักศรพิทักษ์

  รวม 61 คน
  ชั้นปีที่ 3
  กลุ่ม 123  คนครูที่ปรึกษา นายบุญชัย นาคนัตถ์
  กลุ่ม 223  คนครูที่ปรึกษา นางกรณิการ์ พันพอน
  กลุ่ม 321  คนครูที่ปรึกษา นางวัลลภา ใจกว้าง

  รวม 67 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 120  คนครูที่ปรึกษา นายมานัต สว่างเรือง
  กลุ่ม 220  คนครูที่ปรึกษา นายสมชาย ทิพรัตน์
  กลุ่ม 313  คนครูที่ปรึกษา นายนิกร ชอบเจริญ

  รวม 53 คน
  ชั้นปีที่ 2
  กลุ่ม 118  คนครูที่ปรึกษา นายสมัย อุดมศรี
  กลุ่ม 218  คนครูที่ปรึกษา นายสุทิน แก้วเกิดครูที่ปรึกษา นางเมตตา ทิพรัตน์
  กลุ่ม 326  คนครูที่ปรึกษา นายประเสริฐ คุ้มครอง

  รวม 62 คน

  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  จำนวนครู : 8 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 120  คนครูที่ปรึกษา นายสนอง โตเสือ
  กลุ่ม 211  คนครูที่ปรึกษา นายศักดิ์สิทธิ์ สโมสรสุข

  รวม 31 คน
  ชั้นปีที่ 2
  กลุ่ม 120  คนครูที่ปรึกษา นางสำเร็จ ผ้าผิวดี
  กลุ่ม 216  คนครูที่ปรึกษา นายกิตติชัย แซ่ตั้ง

  รวม 36 คน
  ชั้นปีที่ 3
  กลุ่ม 119  คนครูที่ปรึกษา นายกัมพล ยุทธวิริยะ
  กลุ่ม 216  คนครูที่ปรึกษา นายบุญถม เดชหามาตย์

  รวม 35 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 115  คนครูที่ปรึกษา นายณรงค์ศักดิ์ แสงเงิน

  รวม 15 คน
  ชั้นปีที่ 2
  กลุ่ม 119  คนครูที่ปรึกษา นายปรารถนา ราชสุภา

  รวม 19 คน

  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  จำนวนครู : 5 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 18  คนครูที่ปรึกษา นายสมโรจน์ พลายงาม

  รวม 8 คน
  ชั้นปีที่ 2
  กลุ่ม 110  คนครูที่ปรึกษา นางแก้วกัลยา ราชสุภา

  รวม 10 คน
  ชั้นปีที่ 3
  กลุ่ม 19  คนครูที่ปรึกษา นายสมพร เธอจันทึก

  รวม 9 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 19  คนครูที่ปรึกษา นายบรรจบ เขียวบุรี

  รวม 9 คน
  ชั้นปีที่ 2
  กลุ่ม 13  คนครูที่ปรึกษา นายสมพร เธอจันทึก

  รวม 3 คน

  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  จำนวนครู : 8 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 120  คนครูที่ปรึกษา นายชาญณรงค์ สายสุวรรณ์
  กลุ่ม 214  คนครูที่ปรึกษา นายมานัด ขำสุข

  รวม 34 คน
  ชั้นปีที่ 2
  กลุ่ม 119  คนครูที่ปรึกษา นายขวัญชัย ชัยรุ่งโรจน์สกุล
  กลุ่ม 210  คนครูที่ปรึกษา นายอภิชาติ ศุภเมธี

  รวม 29 คน
  ชั้นปีที่ 3
  กลุ่ม 120  คนครูที่ปรึกษา นายวัชระ เข็มเพ็ชร
  กลุ่ม 214  คนครูที่ปรึกษา นายสมบูรณ์ ช้างพึ่ง

  รวม 34 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 114  คนครูที่ปรึกษา นายสุภไกร เหง้าสีไพร

  รวม 14 คน
  ชั้นปีที่ 2
  กลุ่ม 18  คนครูที่ปรึกษา นายสุภไกร เหง้าสีไพรครูที่ปรึกษา นายสิริพงศ์ เสือเอี่ยม

  รวม 8 คน

  แผนกวิชาช่างโยธา
  จำนวนครู : 0 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 121  คนครูที่ปรึกษา นายสิริพงศ์ เสือเอี่ยม

  รวม 21 คน
  ชั้นปีที่ 2

  รวม 0 คน

  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  จำนวนครู : 22 คน

  แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง
  จำนวนครู : 3 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 114  คนครูที่ปรึกษา นายสมพงษ์ การภักดี

  รวม 14 คน
  ชั้นปีที่ 2
  กลุ่ม 116  คนครูที่ปรึกษาครูที่ปรึกษา นายเดชา ฮวบหิน

  รวม 16 คน
  ชั้นปีที่ 3
  กลุ่ม 110  คนครูที่ปรึกษา นางโชติกา ดาราโพธิ์ครูที่ปรึกษา นายสามารถ คงประเสริฐ

  รวม 10 คน

  แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
  จำนวนครู : 3 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  ชั้นปีที่ 1

  รวม 0 คน
  ชั้นปีที่ 2

  รวม 0 คน
  ชั้นปีที่ 3

  รวม 0 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 112  คนครูที่ปรึกษา นางอ้อมใจ เธอจันทึก

  รวม 12 คน
  ชั้นปีที่ 2
  กลุ่ม 117  คนครูที่ปรึกษา นายเฉลิมกิตติ์ เมาวิรัตน์

  รวม 17 คน

  สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  จำนวนครู : 0 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 117  คนครูที่ปรึกษา นายเสริม ร่วมสุข
  กลุ่ม 20  คนยังไม่ได้กำหนดครูที่ปรึกษา
  กลุ่ม 30  คนยังไม่ได้กำหนดครูที่ปรึกษา

  รวม 17 คน
  ชั้นปีที่ 2
  กลุ่ม 10  คนครูที่ปรึกษา นายสามภพ งามบุญรัตน์

  รวม 0 คน

  สาขางานแม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี)
  จำนวนครู : 0 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 10  คนครูที่ปรึกษา นายเสริม ร่วมสุขครูที่ปรึกษา นางบังอร ภิงคะสาร

  รวม 0 คน
  ชั้นปีที่ 2

  รวม 0 คน

  แมคคาทรอนิกส์
  จำนวนครู : 0 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 115  คนครูที่ปรึกษา นายปรารถนา ราชสุภา

  รวม 15 คน
  ชั้นปีที่ 2
  กลุ่ม 18  คนครูที่ปรึกษา นางพูนศรี สังข์ทอง

  รวม 8 คน
  ชั้นปีที่ 3

  รวม 0 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 116  คนครูที่ปรึกษา นายณรงค์ศักดิ์ แสงเงิน

  รวม 16 คน
  ชั้นปีที่ 2

  รวม 0 คน

  แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
  จำนวนครู : 3 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 119  คนครูที่ปรึกษา นายนิพนธ์ แก้วเกิด

  รวม 19 คน
  ชั้นปีที่ 2
  กลุ่ม 115  คนครูที่ปรึกษา นายธนากร แก่นแก้ว
  กลุ่ม 20  คนครูที่ปรึกษา นายธนากร แก่นแก้ว

  รวม 15 คน
  ชั้นปีที่ 3
  กลุ่ม 115  คนครูที่ปรึกษาครูที่ปรึกษา นางวารินทร์ธร ยิ่งศิริเกียรติ
  กลุ่ม 218  คนครูที่ปรึกษา นางวารินทร์ธร ยิ่งศิริเกียรติ

  รวม 33 คน

  แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  จำนวนครู : 0 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 124  คนครูที่ปรึกษา นายนิพนธ์ แก้วเกิด

  รวม 24 คน
  ชั้นปีที่ 2

  รวม 0 คน

  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  จำนวนครู : 6 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 124  คนครูที่ปรึกษา นางสาวทัศน์วรรณ อุ่นน้ำใจ

  รวม 24 คน
  ชั้นปีที่ 2
  กลุ่ม 18  คนครูที่ปรึกษา นายบุญเนือง แก้วมณี

  รวม 8 คน
  ชั้นปีที่ 3

  รวม 0 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 119  คนครูที่ปรึกษา นายบุญเนือง แก้วมณี
  กลุ่ม 20  คนครูที่ปรึกษา นางสาวทัศน์วรรณ อุ่นน้ำใจ

  รวม 19 คน
  ชั้นปีที่ 2
  กลุ่ม 117  คนครูที่ปรึกษาครูที่ปรึกษา นายสุพิน วรรณรส
  กลุ่ม 219  คนครูที่ปรึกษา นางสาวทัศน์วรรณ อุ่นน้ำใจ

  รวม 36 คน

  นักศึกษารีเกรด
  จำนวนครู : 0 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 10  คนยังไม่ได้กำหนดครูที่ปรึกษา

  รวม 0 คน
  ชั้นปีที่ 2
  กลุ่ม 10  คนยังไม่ได้กำหนดครูที่ปรึกษา

  รวม 0 คน
  ชั้นปีที่ 3
  กลุ่ม 114  คนยังไม่ได้กำหนดครูที่ปรึกษา

  รวม 14 คน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  ชั้นปีที่ 1
  กลุ่ม 10  คนยังไม่ได้กำหนดครูที่ปรึกษา

  รวม 0 คน
  ชั้นปีที่ 2
  กลุ่ม 12  คนยังไม่ได้กำหนดครูที่ปรึกษา

  รวม 2 คน

     
     การเข้าใช้งานระบบ
            สำหรับนักเรียน นักศึกษา
    นักเรียน นักศึกษาเมื่อ Login เข้าใช้งานระบบแล้วควรเปลี่ยน Password ทันที ส่วน Username ยังคงใช้ รหัสนักศึกษา
     
            สำหรับผู้ปกครอง
    ให้ใช้รหัส Username และ Password เดียวกันกับนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในความปกครองโดยผู้ปกครองต้องสอบถามจากนักเรียน นักศึกษา
     
            สำหรับครูฝ่ายปกครอง ครูที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
    เมื่อสามารถ Login เข้าใช้งานระบบงานปกครองได้แล้ว ถ้าต้องการเปลี่ยน Username และ Password ให้เข้าไปเปลี่ยนได้ที่ ระบบฐานข้อมูลภาพถ่าย Picbank ครับ คลิก..
     

   
  ระเบียบการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
     
  ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
   
   ความผิดที่นักศึกษาถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
  ลักษณะความผิดคะแนน
  1. แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย5
  2. สูบบุหรี่ในที่เปิดเผย5
  3. ออกนอกบริเวณสถานศึกษาในเวลาเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต5
  4. มีอุปกรณ์การเล่นการพนันไว้ในครอบครอง5
  5. เปิดเครื่องรับ หรือใช้โทรศัพท์มือถือขณะอยู่ในชั้นเรียน5
   
   ความผิดที่นักศึกษาถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน
  ลักษณะความผิดคะแนน
  1. แสดงกิริยา วาจาไม่สุภาพ10
  2. ขัดคำสั่งที่ชอบของครู อาจารย์10
  3. เข้าไปในบริเวณที่หวงห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเข้าไปในแหล่งอบายมุข แหล่งมั่วสุม10
  4. ทำผิดระเบียบการใช้อาคารสถานที่10
  5. ไม่พบครูปกครองของแผนกวิชาตามระยะเวลาที่วิทยาลัยฯกำหนดเกินกว่า 2 ครั้ง10
  6. สูบบุหรี่และเกี่ยวข้องกับยาเสพติด10
   
   ความผิดที่นักศึกษาถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน
  ลักษณะความผิดคะแนน
  1. ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น หรือก่อการวิวาทชกต่อยและกระทำการให้เกิดการแตกความสามัคคี15
  2. ยุยงส่งเสริมให้เกิดความกระด้างกระเดื่องและฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา15
  3. ดื่มสุรา หรือของมึนเมา15
  4. เล่นการพนัน15
  5. มีสื่อ - สิ่งพิมพ์ลามกอนาจารอยู่ในครอบครอง15
  6. ทำลายทรัพย์สินของสถานศึกษา หรือของผู้อื่น15
   
   ความผิดที่นักศึกษาถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน
  ลักษณะความผิดคะแนน
  1. ความผิดที่นักศึกษาทำความผิดบ่อยครั้ง และยังไม่เข็ดหลาบ20
  2. ประพฤติไม่เหมาะสมกับวัยหรือสภาพของนักเรียน นักศึกษา หรือประพฤติชู้สาว20
  3. แอบอ้างเอาชื่อของสถานศึกษาไปดำเนินการอย่างไดอย่างหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจนเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของสถานศึกษา20
  4. นำทรัพย์สินของสถานศึกษา หรือของผู้อื่นไปโดยไม่ได้รับอนุญาต20
  5. กระทำการลบหลู่ครูบาอาจารย์20
  6. ถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุก แต่ให้รอลงอาญา20
  7. มีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง20
   
   ความผิดที่นักศึกษาถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน
  ลักษณะความผิดคะแนน
  1. เสพของมึนเมา หรือสารเสพย์ติดใดและมีอาการอาละวาท30
  2. นำบุคคลภายนอกร่วมก่อทะเลาวิวาท30
  3. ทำการประทุษร้ายผู้อื่น30
  4. ปลอมแปลงเอกสาร หรือหลักฐานทางราชการ30
   
   

   
  ลงชื่อใช้งาน
   
    Username
   
    Password
   
     
   
   
   
       
   
   
  Login วันนี้
    ครู : ผู้บริหาร : เจ้าหน้าที่    
    วันที่ 24 ตุลาคม 2562
   
 • ธงชัย วงศ์วิโรจน์ (1343)
   11:39
 • อารมณ์ จันทสุข (3861)
   11:35
 • ชญานิน สง่าเพ็ชร (27)
   11:28 ; 12:42
 • วรรณพร แจ่มจันทร์ (615)
   10:21
 • สุมล ศรประสิทธิ์ (1347)
   09:55
 • สะไบแพร รอดห้อย (3037)
   09:53 ; 11:46
 • อรนงค์ เหง้าสีไพร (2870)
   09:51 ; 10:41
 • วัชรินทร์ เข้มสกุล (2926)
   09:42 ; 10:39
 • ผกา ผลาฎิศัย (403)
   09:31 ; 11:18
 • นิสันต์ ถาเต็ม (207)
   09:22
 • กนกวรรณ ศรีดวงแด้ว (105)
   08:50
 • เนาวรัตน์ นิลจันทร์ (9903)
   08:49 ; 08:50 ; 08:52 ; 09:51 ; 09:53 ; 10:16 ; 10:35 ; 11:34 ; 11:35 ; 11:36 ; 11:39 ; 11:44 ; 11:45 ; 11:46 ; 11:46 ; 11:59 ; 11:59
 • วราภรณ์ วรรณทอง (2550)
   08:06 ; 08:15
 • เดชชัย วงษ์อุบล (343)
   08:04 ; 08:06
 • นางสาวหิรัญญา วินทชัย (1464)
   08:00
 •  
   
    Top 10 Login ครู:เจ้าหน่าที่
   
 • เนาวรัตน์ นิลจันทร์ [9903]
 • อารมณ์ จันทสุข [3861]
 • สะไบแพร รอดห้อย [3037]
 • สุพรรษา สีมาพันธุ์ [2944]
 • วัชรินทร์ เข้มสกุล [2926]
 • สมโรจน์ พลายงาม [2896]
 • อรนงค์ เหง้าสีไพร [2870]
 • บุญเนือง แก้วมณี [2643]
 • วราภรณ์ วรรณทอง [2550]
 • นิพนธ์ แก้วเกิด [1854]
 •      
  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
  Programmer & admin : ครูบุญเนือง แก้วมณี

  ======24:10:2019:13:16:00